DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 15.05.2024 19:52:00 

Základní škola a Mateřská škola Jedlí‚ okres Šumperk

                                                                                 

  

Naše základní škola je pokračovatelkou tradiční obecné školy, která je v obci Jedlí datována již před rokem 1672. Prošla mnoha změnami, měnily se její názvy, místa, ve kterých byla umístěna, učitelé a žáci. Co se ale nezměnilo, je základní poselství vesnické málotřídní školy „připravit děti v rámci základního vzdělávání co nejlépe k tomu, aby byly schopny uspět v dalším životě". Také se nezměnila atmosféra vesnické malotřídní školy. Kromě těchto prvků je naším posláním plnit spolu s dalšími organizacemi také kulturní funkci ve vesnici. To vše se nám musí dařit tak, aby děti navštěvovaly školu rády a také aby veřejnost školu přijímala jako trvalou hodnotu, o kterou žádná, životaschopná, obec nechce přijít.

    Klima naší školy je téměř rodinné. Vládnou zde přátelské vztahy mezi všemi účastníky vzdělávacího a výchovného procesu. K tomu, aby se nám toto prostředí podařilo uchovat, abychom se dokázali vyhnout závažným patologickým jevům, nám pomáhají projekty, které se už staly tradiční součástí výuky ZŠ a MŠ. V minulých letech jsme se věnovali projektům: Poznáváme se, Duha, Něco ťuklo, vejce puklo, Afrika, Cesta do pravěku, Nebezpečí kolem nás, Máme rádi zvířata, Je to ve hvězdách, Strom života, Do školy a zpátky jako do pohádky, Přežít, Kamarádů pět objevuje svět,Technika - kamarádka člověka, Rozhlédni se, Řemeslo má zlaté dno, Devatero studánek, 100 let republiky, Rok v zahradě.

    ZŠ a MŠ Jedlí je školou malotřídního typu s 1. až 5. postupným ročníkem a dalšími součástmi, jež jsou umístěny pod jednou střechou. Slučuje základní školu, mateřskou školu, školní družinu a školní jídelnu (výdejnu). Základní škola a Mateřská škola Jedlí je od 1. 4. 2006 situována do budovy základní školy ve středu obce. Jde o klidnou část obce mimo hlavní silnici u místního kostela a domova důchodců. Je obklopena školním pozemkem, který slouží pro herní aktivity dětí.

    Školu navštěvuje kolem 30 dětí ve třech třídách a v MŠ asi 15 dětí v jednom oddělení. V současné době je v celém provozu školy zaměstnáno 9 pedagogů. Dále 3 provozní zaměstnanci, s tím, že v topné sezóně je zaměstnán ještě topič. Vyučování probíhá v kmenových třídách a podle potřeb dochází k využívání dalších prostor jako jsou chodby, koutky a často také venkovní prostory. Žáci všech ročníků ZŠ jsou vzděláváni podle školního vzdělávacího programu „Škola dobré pohody". V odpoledních hodinách mohou děti navštěvovat zájmové útvary konané v rámci školní družiny - Počítače, Sporťák, Angličtina hrou a Trempíci. Podpora žáků s poruchami učení, logopedickými obtížemi je zajišťována formou IVP, Logohrátkami a pravidelným individuálním doučováním. Kromě toho se přímo ve škole mohou děti účastnit hodin výuky hry na klavír nebo keyboard, které vede učitelka ZUŠ Zábřeh. Podmínkou přijetí je ale absolvování zápisu v ZUŠ Zábřeh.

    V přízemí budovy Základní školy a Mateřské školy Jedlí jsou umístěny prostory MŠ a výdejny stravy. Je zde šatna, třída MŠ a třída pro předškoláčky, ložnice, sociální zařízení pro děti MŠ a zaměstnance, školní jídelna a výdejna stravy, uklízecí komora, šatna pro provozní zaměstnance. V mezipodlaží je umístěna šatna pro děti ZŠ a pedagogy  V 1. poschodí jsou umístěny prostory ZŠ a ŠD. Najdeme zde tři třídy. Třídy jsou opravené a opatřené výškově stavitelnými židlemi a novým školním nábytkem. Dále je zde sborovna, ředitelna a sociální zařízení pro žáky a zaměstnance. Chodby jsou přizpůsobeny různému vyžití dětí. Proto je na chodbě k dispozici stolní fotbálek, boxovací pytel, běžecký pás a relaxační koutek. Pro pedagogy je v dalším mezipodlaží k dispozici kabinet na učební pomůcky. Téměř všechny prostory školy jsou zrekonstruovány. Ve sklepě školy je místnost určená jako zázemí pro práci s keramikou a pracovní činnosti. Půdu využíváme jako divadelní prostor, místo pro lehčí formy tělesných aktivit jako je cvičení na overballech, jóga, nebo k pohybovým přestávkám, pokud je venku nepříznivé počasí. Školní pozemek MŠ nabízí dostatek podnětů pro malé děti. Od září 2023 plně využíváme (jak žáci ZŠ, tak děti MŠ) novou krásnou přírodní zahradu, která přináší dostatek plnohodnotné zázemí pro učení venku. Kromě různých biotopů (vodní svět, hmyzoviště, kameniště, trvalkový a bylinný záhon) zde najdeme místo pro setkávání, hygienické zázemí, travnaté hřiště, záhony pro pěstitelství, pomologickou a geologickou expozici. Podporujeme pohyb dětí všemi možnými způsoby, proto najdeme u školy přístřešek na kola a koloběžky a každodenně chodíme na pohybové přestávky v délce 20 minut ven. 

    Tělocvična je umístěna v budově kulturního domu asi 250 m od budovy školy. Žáci mohou využívat sportovní nářadí Sokola Jedlí a ostatní sportovní zázemí v blízkosti KD (doskočiště, fotbalové, nohejbalové, tenisové a dětské hřiště, v zimě kluziště). Mimoto je dětem k dispozici herna v budově ZŠ, která je vybavena zátěžovým kobercem a je uzpůsobena pro relaxaci a pohybové aktivity. Děti mají k dispozici rotoped, akupresurní podložky, masážní válečky a trampolínu. Velké přestávky, které nazýváme pohybové, děti nejčastěji tráví před budovou školy sportovními aktivitami se švihadly, míči, gumami v letním období, v zimě jízdou na lopatách a bobech. V každé třídě je umístěn zátěžový koberec, který je využíván přímo v hodinách pro práci nebo relaxaci. Zdravý životní styl podporují také projekty Školní mléko, Ovoce do škol, Recyklohraní, kterých se škola dlouhodobě účastní. Rozvoji čtenářských dovedností napomáhá členství v klubu Albatros - Fragment a v projektu Čtení pomáhá. Od jara minulého roku patříme do skupiny certifikovaných škol společenství Rodiče vítáni.

    Naše škola je od roku 2010 zapojena do výzvy EU peníze školám. Cílem projektu je zjednodušit základním školám získávání  evropských dotací z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). Řešení spočívá ve využívání tzv. šablon klíčových aktivit. Pomocí těchto šablon si školy podle svých potřeb sestaví projektovou žádost, na jejímž základě získají dotaci. Naše škola získala dotaci na vybavení počítačové učebny či interaktivní tabuli. Bližší informace k projektu můžete získat na EUpenizeskolam.cz. Dále jsme pracovali na projektu v rámci EU OPVK (výzva č. 56), zaměřeném na rozvoj čtenářských dovedností. Zapojeni jsme byli v projektu ZŠ a MŠ Jedlí 22 Šablony 1, ZŠ a MŠ Jedlí Šablony 2, ZŠ a MŠ Jedlí Šablony 3 a v současné době realizujeme projekt OP JAK, ve kterém se zaměřujeme především na inovativní výuku. Učíme tak, aby to děti bavilo a odnesly si z naší školy pevné základy pro další život, ať už vzdělávací nebo morální.

    V současné době nenabízíme žádnou pracovní pozici. Všechny pozice máme obsazené kvalifikovanými pedagogy.

 

 
 Školská rada při ZŠ a MŠ Jedlí 

    ŠR působí v tříčlenném složení. Paní Ing. Barbora Langerová zastupuje zákonné zástupce a pan Michal Frydrych pokračuje jako zvolený člen za zřizovatele. Za pedagogy pracuje ve školské radě ve funkci předsedkyně paní Mgr. Simona Poláchová. Školská rada se schází nejméně dvakrát ročně a projednává plány práce školy, schvaluje školnířád, výroční zprávu o činnosti školy jako i další dokumenrty zásadního charakteru. Také projednává podněty, které mohou vznést zákonní zástupci, zřizovatel nebo ředitelka školy.

 

 Kde nás naleznete?