DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 15.05.2024 19:52:00 

Základní škola a Mateřská škola Jedlí‚ okres Šumperk

 ŠKOLA NANEČISTO  

 

 Základní údaje:                                                      Provoz mateřské školy:  

  Mateřská škola Jedlí                                       dopolední provoz:      6:30 - 12:45

  Jedlí 240, 789 01 Jedlí                                   odpolední provoz:    12:45 - 15:30
 
   tel.: 588 881 739
 
 DEN U NÁS VE ŠKOLCE  
 

Pravidla třídy:

 • vytvořená pravidla (piktogramy) týkající se vztahů, emocí, chování ve třídě, v umývárně, v šatně apod., si neustále připomínáme a snažíme se je dodržovat

 • v ranním komunikativním kruhu si povídáme o tom, co jsme prožili a viděli, jakou máme náladu, co nás těší/ netěší, děti si osvojují nová říkadla, procvičují mluvidla, rytmizují slova, hrají smyslové hry

 • děti vedeme k samostatnosti, k sebeobsluze, hlavně při stolování, hygieně a oblékání

 • zaměřujeme se na všestranný rozvoj dětí v prostředí MŠ a v přírodě/venku na čerstvém vzduchu

 • děti vedeme ke třídění papíru, plastu a elektroodpadu

Pitný režim:

 • ve třídě je dětem k dispozici džbánek s čistou vodou…děti mají možnost v průběhu celého dne si samy vodu nalít do hrníčků

Hodnocení dětí:

 • evaluace dětí/diagnostika: každé předškolní dítě své portfolio iSophi, které se týká vzdělávacích pokroků; evalvujeme průběžně, nejméně však 2x ročně

 • sebehodnocení dětí: děti hodnotíme průběžně během celého dne, hlavně slovní pochvalou/ gestem úspěchu. Hodnocení je o vzájemné komunikaci, hodnotíme celý průběh činností, nejen jednoslovně. Také vedeme děti k sebehodnocení a kritickému myšlení.

 • portfolio dítěte: každé dítě svou krabičku s vlastní značkou, která slouží k zakládání vlastních výtvorů, k prohlížení dětmi i jejich rodiči; rodiče mohou přispívat fotografiemi z výletů, oslav, atd.

Dopolední činnosti:

 • od 9 hodin jsou přítomny obě učitelky, činnosti probíhají individuálně, frontálně, skupinově, kde mají děti možnost výběru z nabízených aktivit + pravidelně se zaměřujeme na logopedickou prevenci

 • děti se dělí do skupin motivací, snažíme se uspokojit všechny děti pomocí různorodého výběru činností

Pravidelné akce třídy:

 • tematické dny různého zaměření (viz. třídní plán), divadla, dílny s rodiči, poznávací výlety do okolí

 • rodiče budou vždy včas seznámeny s možností jejich účasti

Odpolední odpočinek:

 • ve věkové skupině 2 až 6 let děti odpočívají na lehátku cca od 12.00 – 14.00 hod

 • děti s menší potřebou spánku, vstávají po dostatečném odpočinku na lehátku a věnují se individuální činnosti/společně s učitelkou nebo tišším individuálním hrám, ale to vše po dohodě s rodiči dětí

Pobyty venku:

 • při pobytu venku využíváme ke hrám hlavně školní zahrady a seznamujeme se s okolím MŠ, s místem bydliště, poznáváme okolní přírodu, dětské hřiště, lesní stezky, louky

Odpolední činnost:

 • zájmová činnost ve třídě zaměřená na rozvoj a zdokonalení pohybových dovedností a správný tělesný vývoj, seznamování se s různými druhy nářadí, náčiní

 • činnosti zaměřené na objevování, zkoumání, manipulaci různých materiálů, předmětů, pokus x omyl při zkoumání, řešení logických úkolů

 • hudba a hra na hudební nástroje má velký vliv na přirozený rozvoj dítěte. Dle vlastního zájmu se každý může seznámit s hudebními nástroji, naučí se a poslechne si nové písně či se naučí známé i neznámé hudební/ hudebně pohybové hry

 • seznámení se s novými výtvarnými technikami, tvoření a práce s různými uměleckými, pracovními materiály, utváření kladného vztahu k výtvarnému projevu, rozvoj jemné motoriky a estetického vkusu

 • odpolední činnost je určena pro všechny děti na základě jejich vlastního zájmu při hraní společenských her, prohlížení literatury, účast při poslechu a vyprávění pohádek.

Spolupráce s rodiči dětí:

 • rodiče mají možnost jakýkoliv problém konzultovat jak s učitelkami, tak s p. ředitelkou

 • mohou se zúčastnit akcí, které pro ně s dětmi připravíme

 • v šatně na nástěnce visí aktuální informace pro rodiče, probíraná témata v měsíci a jejich náplň

 

 
 
 

 Co děti potřebují do MŠ 

V šatně:

 • náhradní spodní prádlo

 • punčocháče

 • ponožky

 • tričko s krátkým rukávem

 • na pobyt venku teplákovou soupravu nebo starší oděv (v zimě kombinézu a návleky na nohavice do sněhu) = jiné věci

             než na pobyt ve třídě

 • pevné nepromokavé boty (na písek, na zimní sporty)

 • pozn: dětem připravit oblečení na pobyt venku, aby o něm věděly a znaly ho

 • pozn: všechny osobní věci by měly mít děti viditelně podepsané

 

Ve třídě:

 • tričko s krátkým rukávem

 • punčocháče (popř. ponožky)

 • papuče

 • kapesník

 • pyžamo

 • pozn.: dětem připravit oblečení na pobyt venku, aby o něm věděly a znaly ho

 • pozn.: všechny osobní věci by měly mít děti viditelně podepsané

 

Docházka:

 • příchod dětí do MŠ od 6:30– 7.45 hod. nejpozději (v ZŠ již začíná vyučování v 7.45 hodin)

 • odpolední odvádění dětí 14.30 – 15.30 hod. (ve 14.00 hodin svačíme)

 • děti odcházející po obědě (11.30 – 11.45 hodin)

 • provoz MŠ (6.30 – 15.30 hod.) bez domluvy předem, není možné děti vodit dřív ani vyzvedávat později mimo provoz MŠ

          po předchozí domluvě s učitelkou je možné přivést dítě i během dne (výjimečně), ale narušuje se tím plynulost

          výuky a her dětí MŠ i ZŠ (lékař, logopedie,...)

 

Školné: změna od 1.9.2023 

 • celodenní docházka dítěte 300 Kč za měsíc (možné zaplatit jednorázově)

 • zákonní zástupci dětí MŠ, kteří by požadovali slevu na školném, musí podat písemnou žádost na vedení ZŠ a MŠ

 • poslední rok předškolní docházky je od placení osvobozen (docházka je však povinná)

 • školné je nutno uhradit do 15. dne v měsíci

 

ŠKOLA NANEČISTO

 

Letos naši předškoláci budou nově docházet pravidelně 1x za 14 dní do 1. třídy naší základní školy tzv. ŠKOLY NANEČISTO, kde si vyzkouší roli budoucího školáka.

Termíny: 9.4., 23.4., 7.5., 21.5., 4.6., 18.6.2024

od 8:50 do 9:30 hodin

Obsah celoročního vzdělávacího bloku:

1. Co vykouzlil podzimCílem tohoto celku je vzájemné poznávání dětí, vzájemná komunikace, orientace v prostorách

školy, a jejím okolí. Vytváření si pozitivního vtahu ke svému bydlišti, k domovu, ke členům rodiny. Osvojování si

pravidel chování v kolektivu dětí i dospělých. Usměrňování impulsivnosti, náznaku počátků šikany a agresivity.

Pozorování změn v přírodě, počasí, zvířata, sběr podzimních plodů, vnímání krásy podzimu, barvy, práce s

přírodninami. Učit děti chápat přirozený vývoj ve změnách počasí, že je nutné se těmto změnám přizpůsobit. V

návaznosti na to dbát o svoje zdraví.

 

Září - Říjen - Listopad - Naše školka, Pochoutky ze zahrádky, Čas dešťových kapek, Návštěva lékaře

 

2. Krásy zimy – Tento celek je zaměřen na společné prožívání vánoční nálady, obohacuje tvořivým způsobem citové

projevy dětí. Seznamuje s tradicemi, jejich významem pro nás. Péče o zvířata v zimě, pokusy se sněhem a

ledem. Také zaměření na bezpečnost dětí v MŠ, na silnici, na hřišti i v kolektivu.

 

Prosinec - Leden Únor - Vánoční čas, Příběh sněhové vločky, Zimní radovánky, Pohádky pod peřinkou

 

3. Haló, jaro je tady – Cílem tohoto celku je pozorování probouzející se přírody, seznámení s jarními květinami, se zvířaty

jejich mláďaty. S tím také související vztah k životnímu prostředí a jeho ochrana, podíl lidí a dětí na jeho

zkvalitňování. Velikonoční lidové zvyky a tradice jsou nezastupitelnou součástí tohoto celku. Upevňování

citových vazeb, upevňování sounáležitosti s rodinou.

 

Březen - Duben - Květen - Šel zahradník do zahrady, O čem se zdálo koťátkům, Jízda plná překvapení,

                                                   Moje rodina - čím budu

 

4. Hravé léto Pozorování změn v přírodě, charakteristika typických znaků ročních období, seznámení se s některými

názvy rostlin, jejich částmi a typickými vlastnostmi.Poznávání

jiných zemí, kultur, lidských ras a odlišností přírody. Seznamovat děti s vesnicí, ve které

žijí, její historií, pověstmi a okolím. Pozorovat a porovnávat stav životního prostředí a jeho vliv na kvalitu života,

poznávání ekosystémů.

 

Červen - Červenec - Srpen - Cesta kolem světa, Moje milé česko, Plava rybička, Barvy léta

 

 Co vše lze udělat pro hladký přechod dětí z MŠ do ZŠ 

Samostatnost a fungování ve skupině

 • trénovat s dětmi sebeobsluhu
 • trénovat dodržování pravidel ve třídě a herně
 • podporovat vzájemnou pomoc mezi mladšími a staršími dětmi
 • naučit děti reagovat na první pokyn
 • rozvíjet schopnost naslouchat dětem, vyjadřovat se k tématu
 • trénovat samostatné sbalení věcí do tašky
 • zavazování tkaniček

Trénink pregramotností

 • cvičit paměť - básničky, písničky
 • dbát na správný úchop tužky, grafomotoriku, kresbu
 • zdokonalovat jemnou a hrubou motoriku
 • cvičit pravolevou orientaci
 • trénovat první a poslední hlásku
 • udržovat děti v duševní pohodě