DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 15.05.2024 19:52:00 

Základní škola a Mateřská škola Jedlí‚ okres Šumperk

Etický kodex

 Etický kodex 

 Žákovské desatero 

 1. Mám důvěru ve své učitele. Věřím, že si mne váží a věří mi, stejně jako já jim.
 2. Mluvím a chovám se pravdivě. Nedělám ze sebe to, co nejsem, nelžu, nevychloubám se a nezávidím.
 3. Nevysmívám se nikdy a nikomu. Je to hloupé a ani mně by se to nelíbilo. 
 4. Věřím si, i já jsem v  něčem dobrý, výjimečný, jedinečný. Využívám každé příležitosti, abych v  sobě objevil(a) a rozvíjel(a) své nadání. 
 5. Vím, že učení je poznávání světa, ve kterém žiji. Chápu jeho důležitost pro můj další život, proto se snažím využívat svých dosavadních poznatků při učení a ty nové si ověřuji v životě.   
 6. Chci dosahovat svých nejlepších možných výsledků a nebojím se si dávat vysoké cíle. 
 7. Nebojím se chyby a neúspěchu. Jsou důležité, protože mě upozorňují, že mám pracovat více nebo jinak.   
 8. Snažím se aktivně naslouchat svému okolí, chodit světem s  otevřenýma očima, žít aktivně.   
 9. Vím, že nejvíce pro sebe mohu udělat já sám (sama). Učím se proto být samostatným (samostatnou), mít svůj názor, znát svou cenu.  
 10. Chodím do školy rád(a), vždy se na něco těším. Vím, že svým chováním, jednáním a vzhledem reprezentuji nejen sám (sama) sebe, ale i svou školu, na které mi záleží.

  Pedagogické desatero 

 1. Základem naší práce je pozitivní vztah k  dítěti, učení, kolegům, ke světu.  
 2. Podporujeme tvůrčí přístup žáků k  učení a poznávání, rozvoj fantazie a tvořivosti.  
 3. Oslabujeme strach z  nového a neznámého, učíme žáky zacházet s  chybou, posilujeme sebedůvěru a zdravé sebevědomí žáka.  
 4. Povzbuzujeme nedůvěru k  uzavřeným řešením a neměnnosti. Učíme žáky hledat, pochybovat, přesvědčovat se.
 5. Uvádíme žáky do informačního systému, učíme je orientovat se v  něm.  
 6. Vedeme naše žáky k  neustálému hodnocení, sebehodnocení a reflexi.  
 7. Učíme děti měnit myšlenky v  činy, dokončovat práci, nebýt povrchní, přesně formulovat a argumentovat, dávat si konkrétní cíle odpovídající maximu jejich osobních možností.   
 8. Vedeme k aktivnímu naslouchání, rozvoji komunikace.   
 9. Dopřáváme dětem dostatek volnosti a svobody, učíme je demokratickému chování, pěstujeme v  nich potřebnou toleranci, spoluzodpovědnost a vzájemnost. 
 10. Přistupujeme k  dítěti jako k  plnohodnotnému člověku, který má stejná lidská práva a povinnosti, jako k  partnerovi na cestě za poznáním.

  Rodičovské desatero 

 1. Nekritizuji nadměrně své dítě. Dítě, které je nadměrně kritizováno, se naučí odsuzovat.   
 2. Nevysmívám se chybám svého dítěte. Dítě, které je vystaveno posměchu, se začne stydět.   
 3. Neponižuji své dítě. Dítě, které je ponižováno, ztrácí sebedůvěru.   
 4. Jsem tolerantní. Dítě, které se setkává s  tolerancí, se snáze učí trpělivosti.   
 5. Chválím. Dítě, které je chváleno, získá sebedůvěru.   
 6. Jednám fair. Dítě, s nímž se hraje rovná hra, se naučí spravedlnosti.   
 7. Chovám se přátelsky. Dítě, které je obklopeno přátelstvím, se učí laskavosti.   
 8. Zajišťuji bezpečí. Dítě, které prožívá pocit bezpečí, se naučí důvěřovat.   
 9. Mám rád své dítě a dávám mu to najevo. Dítě, které je milováno, je schopno lásky. 
 10. Dítě, které je bito, se naučí prát.